ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนบ้านหนองหัวคูก่อตั้งเมื่อ วันที่ 30 พฤษภาคม พุทธศักราช 2499 โดยจัดการเรียน การสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 ตามหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2491 และได้จัดการเรียนการสอนเปลี่ยนแปลงไปตามหลักสูตรประถมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการตามลำดับเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

  โรงเรียนบ้านหนองหัวคู ตั้งอยู่ที่บ้านหนองหัวคู หมู่ที่ 1 ตำบลหนองหัวคู อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ   

เขตบริการของโรงเรียน

ระดับอนุบาล - ประถมศึกษา  บ้านหนองหัวคู หมู่ 1  บ้านหนองหัวคู หมู่ 3

  บ้านหนองหัวคู หมู่ 9 บ้านหนองหัวคู หมู่ 11

ขนาดสถานศึกษา

โรงเรียนบ้านหนองหัวคู จัดเป็นโรงเรียนขนาดกลาง

 

ระดับชั้นที่เปิดสอน

เปิดสอนตั้งแต่ชั้น อนุบาล 1 จนถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

โทรศัพท์ 084 626 6636(นายธวัชชัย  สมบัติบูรณ์ ) รักษาราชการแทนในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้าหนองหัวคู

สีประจำโรงเรียน

ฟ้า – ขาว

อัตลักษณ์

“ผู้เรียนเป็นคนดี มีความรู้ตามเกณฑ์มาตรฐาน”

เอกลักษณ์

“หนองหัวคูสวยสะอาด ปลอดภัย ไร้ขยะ”

ค่านิยมโรงเรียน

ครูนักเรียน มีวินัย ใฝ่เรียนรู้

ที่ดินและทรัพย์สินของโรงเรียนในปัจจุบัน

1.  ที่ดิน 1 แปลง เนื้อที่ 31 ไร่ 1 งาน 44 ตารางวา ขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ เลขที่ 551

ราคาประเมิน 772,000 บาท

2.  อาคารเรียนแบบ ป 1 ซ 4 ห้องเรียนสูง 2.50 ยาว 36 เมตร สร้างเมื่อวันที่ 11

กุมภาพันธ์ 2514 งบประมาณ 100,000 บาท

3.  อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 (ปรับปรุง) ขนาด 2 ชั้น 8 ห้องเรียน สร้างเมื่อ พ.ศ.2558

กว้าง 9 เมตร ยาว 36 เมตร งบประมาณ 3,469,000 บาท

4.  ส้วมแบบ สปช.601/26 จำนวน 1 หลัง 2 ที่นั่ง สร้างเมื่อ 23 สิงหาคม 2526 งบ

ประมาณ 25,000 บาท

5.  อาคารอเนกประสงค์ แบบ 203 เนื้อที่ 200 ตารางเมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.2529

งบประมาณ 300,000 บาท

6. ส้วมแบบพิเศษ กว้าง 6 เมตร ยาว 16 เมตร 1 หลัง 11 ห้อง สร้างเมื่อ พ.ศ.2558 บริจาคโดย บริษัท ปตท.ธุรกิจค้าปลีก จำกัด

งบประมาณ 600,000 บาท

7 สนามฟุตบอลแบบ ฟ.1 สร้างเมื่อ พ.ศ.2530 งบประมาณ 40,000 บาท

8 สนามวอลเล่ย์บอล ขนาดกว้าง 13 เมตร ยาว 22 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.2531 งบประมาณ 65,000 บาท

9 ส้วมแบบ สปช.601/26 จำนวน 1 หลัง 4 ที่นั่ง สร้างเมื่อ พ.ศ.2540 งบประมาณ 101,000 บาท

10. ลานกีฬาอเนกประสงค์ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2547 งบประมาณ 100,000 บาท

11. ส้วม สปช.604/29 จำนวน 1 หลัง 4 ที่ ราคา 180,000 บาท สร้างเมื่อพ.ศ.2552

13. ลานกีฬาอเนกประสงค์ งบจาก อบต.หนองหัวคู 2 ล้านบาท สร้างเมื่อ พ.ศ. 2555

 14.ลานกีฬาอเนกประสงค์ แบบกรมพลศึกษา งบประมาณ 157,500 บาท สร้างเมื่อ พ.ศ.2560