พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

 พันธกิจ
          1. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
          2. พัฒนาศักยภาพบุคลากร ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
          3. ส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
          4. ส่งเสริมระบบบริหารการจัดการ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เป้าประสงค์
          เป้าประสงค์ที่  1
                   ประชากรวัยเรียนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง
          เป้าประสงค์ที่  2
                   ปัจจัยด้านสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี ครูและบุคลากรทางการศึกษามีศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
          เป้าประสงค์ที่  3
                   การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ และการให้บริการมีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์
          ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทุกระดับตามมาตรฐาน
          ยุทธศาสตร์ที่ 2  ปลูกฝังคุณธรรม  จิตสำนึกความเป็นไทยปรับใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
          ยุทธศาสตร์ที่ 3  ขยายโอกาสในการเข้าถึงทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
          ยุทธศาสตร์ที่ 4  จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
          ยุทธศาสตร์ที่ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
          ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ
 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
          หลักสูตรโรงเรียนบ้านหนองหัวคู  พุทธศักราช  2552  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2551 (ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  2558)  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข  ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก   ดังนี้
           1.   รักชาติศาสน์  กษัตริย์
           2.   ซื่อสัตย์สุจริต
           3.   มีวินัย
           4.   ใฝ่เรียนรู้
           5.   อยู่อย่างพอเพียง
           6.   มุ่งมั่นในการทำงาน
           7.   รักความเป็นไทย
           8.   มีจิตสาธารณะ
 
 
     
คุณลักษณะอันพึงประสงค์   โรงเรียนบ้านหนองหัวคู
          1.   ผู้เรียนปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบ  ข้อบังคับของสถานศึกษาและสังคม มีความรับผิดชอบ  ซื่อสัตย์      
                ประหยัด  อดออม  มีคุณธรรม จริยธรรม  และค่านิยมที่พึงประสงค์
          2.    ผู้เรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ภาษาไทย  วัฒนธรรมไทย  ประเพณีไทย และพัฒนา สิ่งแวดล้อม
          3.    ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดี
                ต่ออาชีพสุจริต
          4.    ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน  คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ
                 มีความคิดสร้างสรรค์  คิดไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน์
          5.    ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร
          6.    ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
          7.    ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี
          8.    ผู้เรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา
เป้าหมาย
          1.      ผู้เรียนร้อยละ 80 ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบข้อบังคับของสถานศึกษาและสังคม
         มีความรับผิดชอบ  ซื่อสัตย์   ประหยัด  อดออม  มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
          2.      ผู้เรียนร้อยละ 80 มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ภาษาไทย  วัฒนธรรมไทย  ประเพณีไทย และพัฒนา  
         สิ่งแวดล้อม
          3.      ผู้เรียนร้อยละ 80 มีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
         และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
          4.      ผู้เรียนร้อยละ 80 มีความสามารถในการอ่าน  คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ
         มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน์
          5.      ผู้เรียนร้อยละ 80 มีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร
          6.      ผู้เรียนร้อยละ 80 มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
         อย่างต่อเนื่อง
          7.      ผู้เรียนร้อยละ90 มีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี
          8.      ผู้เรียนร้อยละ 90 มีสุนทรียภาพ  และลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา