ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายคำพูน ศรีคราม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหัวคู
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2558-2563
ชื่อ-นามสกุล : นายวิสันต์ชัย เครือเนตร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหัวคู
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 9 พฤศจิกายน 2563 - ปัจจุบัน